ZADANIA I UPRAWNIENIA RZECZNIKA KONSUMENTÓW

Drukuj

Do zadań Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Świdwinie należy w szczególności:

  1. Zapewnienie konsumentom bezpłatnego poradnictwa i informacji prawnej w zakresie ochrony ich interesów.
  2. Występowanie do przedsiębiorców w sprawach o ochronę interesów konsumentów.
  3. Wytaczanie powództw na rzecz konsumentów oraz wstępowanie za ich zgodą, do toczącego się postępowania w sprawach o ochronę interesów konsumentów.
  4. Składanie wniosków w sprawie stanowienia i zmiany przepisów prawa miejscowego w zakresie ochrony interesów konsumentów.
  5. Współdziałanie z właściwymi terytorialnie delegaturami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, jednostkami Inspekcji Handlowej oraz organizacjami konsumenckimi.
  6. Uprawnienia oskarżyciela publicznego w sprawach o wykroczenia na szkodę konsumentów.

Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Świdwinie działa wyłącznie na rzecz mieszkańców powiatu świdwińskiego oraz udziela pomocy wyłącznie w sprawach konsumenckich tj. dotyczących zawierania i wykonywania umów cywilnoprawnych pomiędzy konsumentem, a przedsiębiorcą. Konsumenci mogą liczyć na wystąpienie ze strony Rzecznika (podjęcie interwencji) po samodzielnym wyczerpaniu drogi reklamacyjnej.

Działania Rzecznika zmierzają do polubownego zakończenia sporów. Rzecznik nie może rozstrzygać sporów w sposób wiążący dla stron. Rzecznik nie jest rzeczoznawcą ani nie dysponuje wiedzą specjalistyczną z zakresu funkcjonowania poszczególnych towarów i urządzeń.