A- A A+

logo pl

Rozwój Powiatu Świdwińskiego

Warto przeczytać

free joomla image slider
responsive jquery slider joomla

Nieodpłatna Pomoc Prawna

NPP1

Pomoc Ukrainie

 

 

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Kalendarz Wydarzeń

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Biuletyn Informacji Publicznej

bip1

Regionalny System Ostrzegania

g418

Zachodniopomorskie. 30 lat Samorządności i Przemian

NFOŚiGW

Regulamin udostępniania miejsca na stronie

regulamin

Powiatowy Portal Mapowy

g3518

Sesje Rady Powiatu

Informacja NPP

Wyrok rozwodowy:

Link : http://fundacja.togatus.pl/wyrok-rozwodowy/

Działalność nierejestrowana:

Link: http://fundacja.togatus.pl/dzialalnosc-nierejestrowana/

Harmonogram NPP <---- więcej

lista-jednostek-nieodplatnego-poradnictwa_2021

Klazula iformacyjna nieodpłatna pomoc prawna <--- więcej

Porady Prawne - online

Fundacja Togatus PRO BONO - Facebook

Emerytura po mężu <---- więcej

 Kalkulator alimentacyjny <--- więcej

„Czym jest System Dozoru Elektronicznego” <--- więcej

Aby skorzystać z bezpłatnej porady należy dokonać rejestracji:

- pod nr telefonu 94 36 50 303
(od poniedziałku do piątku w godzinach 7.15-15.15)

- przez stronę: https://np.ms.gov.pl

UPRAWNIENI

Porady udzielane są w sposób stacjonarny w lokalizacjach zawartych w harmonogramie dyżurów. W związku z trwającą pandemią istnieje możliwość uzyskania bezpłatnej porady prawnej za pomocą środków porozumiewania się na odległość np. telefonicznie po wcześniejszym umówieniu terminu wizyty.

Z nieodpłatnej pomocy prawnej może skorzystać osoba, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej, składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. REJESTRACJA - Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej odbywać się będzie według kolejności zgłoszeń po umówieniu terminu wizyty pod numerem telefonu: 94 36 50 303 (od poniedziałku do piątku w godz. 7.15-15.15) lub na stronie https://np.ms.gov.pl/

UWAGA! Z nieodpłatnej porady prawnej może skorzystać również osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniająca innych osób w ciągu ostatniego roku - dodatkowo składa oświadczenie o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku oraz dokumenty wymagane art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r.
o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.

Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej.

Administratorem danych osobowych zawartych w złożonym oświadczeniu jest Starosta.
W celu uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej wymagane jest okazanie dokumentu stwierdzającego tożsamość.

W przypadku stwierdzenia, że przedstawiony przez osobę uprawnioną problem nie może być rozwiązany w całości albo w części poprzez udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej,
w szczególności stwierdzenia, że problem nie ma wyłącznie charakteru prawnego, adwokat lub radca prawny informuje osobę uprawnioną o możliwościach uzyskania innej stosownej pomocy w jednostkach nieodpłatnego poradnictwa.

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

1) poinformowanie o obowiązującym stanie prawnym oraz o przysługujących prawach
i obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym, lub

2) wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub

3) sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt. 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism
w toczącym się postępowaniu sądowadministracyjnym, lub

4) nieodpłatną mediację, lub

5) sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

Nieodpłatne Poradnictwo Obywatelskie obejmuje działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby
o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólne
z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w szczególności porady dla osób zadłużonych
i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.

Nieodpłatna mediacja obejmuje:

1) poinformowanie osoby uprawnionej o możliwościach skorzystania z polubownych metod rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji oraz korzyściach z tego wynikających;

2)przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie mediacji;

3)przygotowanie projektu wniosku o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego w sprawie karnej;

4) przeprowadzenie mediacji;

5) udzielenie pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem.

  1. Nieodpłatna mediacja nie obejmuje spraw, w których:

1)sąd lub inny organ wydały postanowienie o skierowaniu sprawy do mediacji lub postępowania mediacyjnego;

2)zachodzi uzasadnione podejrzenie, że w relacji stron występuje przemoc.

 

W Powiecie Świdwińskim  istnieje możliwość skorzystania z pomocy mediatora.

Mediatorzy w Powiecie Świdwińskim:

Radca Prawny – Mediator – Kamil Szyposzynski

1) Dyżur - Hala Targowa ul. Orląt Lwowskich 1, 78-300 Świdwin

- Środy od lipca do grudnia 2022 r. w godz. 08:00 – 12:00

- Czwartki od stycznia do czerwca 2022 r. w godz. 14:00 – 18:00

2) Dyżur – Urząd Gminy Brzeżno, 78-316 Brzeżno

- Wtorki od lipca do września 2022 r. w godz. 12:00 – 16:00

 

Adwokat – Mediator – Żaneta Kozera

1) Dyżur - Hala Targowa ul. Orląt Lwowskich 1, 78-300 Świdwin

- Poniedziałki od lipca do grudnia 2022 r. w godz. 14:00 – 18:00

- Piątki od stycznia do czerwca 2022 r. w godz. 08:00 – 12:00

2) Dyżur – Urząd Gminy Brzeżno, 78-316 Brzeżno

- Piątki od stycznia do marca 2022 r. w godz. 12:00 – 16:00

Dla osób ze znaczną niepełnosprawnością ruchową oraz doświadczających trudności
w komunikowaniu się przewidziano możliwość uzyskania pomocy poza wyznaczonym punktem. Prawnik będzie mógł udzielić jej także bezpośrednio w miejscu zamieszkania osoby ze znaczną niepełnosprawnością lub doświadczającej trudności w komunikowaniu albo przez narzędzie służące do porozumiewania się na odległość. Zawsze poza kolejnością przyjmowane są kobiety w ciąży.

W 2022 r. na terenie Powiatu Świdwińskiego nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, mediacji oraz edukacji prawnej udzielać będą:

  • Adwokaci wskazani przez Okręgową Radę Adwokacką w Koszalinie;
  • Radcy Prawni wskazani przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Koszalinie
  • Fundacja Togatus Pro Bono z siedzibą w Olsztynie

 

****************

Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczącej nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.

***************

Zawiadomienie

Zgłoszeń w celu umówienia wizyty w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej należy dokonać pod numerem telefonu : 943650303