A- A A+

logo pl

Rozwój Powiatu Świdwińskiego

Warto przeczytać

free joomla image slider
responsive jquery slider joomla

Koronawirus-Aktualności

koronawirus

Biuletyn Informacji Publicznej

bip1

Regionalny System Ostrzegania

g418

Niepodległa Polska

polska

NFOŚiGW

Regulamin udostępniania miejsca na stronie

regulamin

Powiatowy Portal Mapowy

g3518

Zdobyć zawód i nie być zawiedzionym

 

 UE

 

Cel główny: podniesienie jakości oferty kształcenia i szkolenia zawodowego oraz wzbogacenie oferty edukacyjnej 4 szkół ponadgim. z terenu Powiatu Świdwińskiego w okresie 2018-2022, wyposażenie 140 uczniów (105 dziewcząt) i 10 nauczycieli (5 kobiet) w 2 zespołach szkół ponadgimnazjalnych w kwalifikacje zawodowe i kompetencje ogólne pożądane na rynku pracy. Grupa docelowa: Uczniowie (140 osób-105 dziewcząt) w ZSR CKP Świdwin 100 uczniów - zasadniczej szkoły zawodowej zawód kucharz, technikum informatycznego, technikum żywienia i usług gastronomicznych, technikum ekonomicznego; w ZSP Połczyn-Zdrój 40 uczniów - technikum zawodowego hotelarstwo, technikum zawodowego żywienia i usług gastronomicznych, zsz zawód kucharz. Nauczyciele (10 osób -5 kobiet) ZSRCKP Świdwin (9 osób – 4 kobiety), ZSP Połczyn (1 osoba – kobieta).

 

Główne rezultaty:

1.Liczba nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu [osoby] – 10 (5 kobiet).
2.Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje w ramach pozaszkolnych form kształcenia [osoby] – 120 (105 dziewczęta). 3.Liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego wykorzystujących doposażenie zakupione dzięki EFS – 3 szkoły. Zadania: 1.Doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli zawodu i instruktorów praktycznej nauki zawodu. 2.Pomoc stypendialna na uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów zaw.
3.Podnoszenie umiejętności oraz uzyskiwanie kwalifikacji zaw. przez uczniów i słuchaczy szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zaw.
4. Realizacja praktyk zawodowych organizowanych u pracodawców lub przedsiębiorców dla uczniów zasadniczych szkół zawodowych oraz staży zawodowych obejmujących realizację kształcenia zawodowego praktycznego we współpracy z pracodawcami lub przedsiębiorcami.
5.Wyjazdy dydaktyczne i edukacyjne oraz zawodoznawcze.
6. Doposażenie pracowni. 7.Doradztwo edukacyjno-zawodowe.

Cele projektu:
Cel główny projektu przyczyni się do osiągnięcia realizacji celu szczegółowego RPO WZ 2014-2020 tj. Wzrost efektywności kształcenia zawodowego i jego dostosowanie do wymogów regionalnego rynku pracy zwiększające szanse na zatrudnienie. Projektodawca posiada siedzibę na terenie WZ. Projekt obejmuje bezpośrednio obszar powiatu świdwińskiego, ale pośrednio będzie także oddziaływał na większy obszar województwa
zachodniopomorskiego, w tym Specjalną Strefę Włączenia. Wynika to z faktu, że obecnie w Zespole Szkół Rolniczych CKP w Świdwinie i Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Połczynie-Zdroju kształcą się głównie uczniowie z powiatu świdwińskiego. Do ZSR CKP i ZSP uczęszczają także uczniowie z 6 powiatów sąsiednich, gdyż podobnych kierunków kształcenia nie zapewniają okoliczne jednostki oświatowe. Ważną ekonomicznie i społecznie kwestią jest poziom średniego wynagrodzenia za pracę. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie świdwińskim wynosi 3 162,58 PLN, co odpowiada 76.20% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce. Z danych statystycznych wynika, że od 2011 r. liczba mieszkańców powiatu świdwińskiego systematycznie maleje. Jednym z najważniejszych czynników mających wpływ na spadek liczby ludności są migracje ludności związane głównie z sytuacją zarobkową. W prognozach długoterminowych w strukturze ludności powiatu zauważalne są wyraźne tendencje spadkowe w odsetku ludności w wieku przedprodukcyjnym, przy jednocześnie prawie stałym procencie ludności zdolnej do wykonywania pracy. Pracodawcy wskazują na niedostosowanie oferty edukacyjnej do ich potrzeb, czego efektem jest niemożliwość zatrudnienia absolwentów świdwińskich szkół. Powodem jest brak odpowiedniej infrastruktury do nauki zawodu – szczególnie takiej, która umożliwi podjęcie pracy z przedsiębiorstwami zlokalizowanymi ta terenie powiatu świdwińskiego. 26,9% aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu świdwińskiego
pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 30,6% w przemyśle i budownictwie, a 22,3% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 22,3% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku
nieruchomości). Realizowane typy 1 (a,b,d,f,g,h,k) i 4 (a,c). Projekt zakłada obligatoryjnie organizację staży zawodowych dla 100% uczniów techników i szkół policealnych, w których kształcenie zawodowe praktyczne nie jest realizowane u pracodawców lub przedsiębiorców ze względu na brak możliwości sfinansowania takiego kształcenia.

Planowane efekty:
Wskaźniki produktu
1. Liczba osób uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia w programie – 113 osób w tym 85 kobiet
2. Liczba uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego uczestniczących w stażach i praktykach u pracodawcy – 140 osób w tym 105 kobiet
3. Liczba nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu objętych wsparciem w programie – 10 osób w tym 5 kobiet
4. Liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego doposażonych w programie w sprzęt i materiały dydaktyczne niezbędne do realizacji kształcenia zawodowego – 3 szkoły
Wskaźniki rezultatu
1. Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje w ramach pozaszkolnych form kształcenia – 113 osób w tym 85 kobiet
2. Liczba nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu – 10 osób w tym 5 kobiet
3. Liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego wykorzystujących doposażenie zakupione dzięki EFS– 3 szkoły

Łączna wartość wydatków kwalifikowalnych: 2.642.792,00 zł

Dofinansowanie w kwocie: 2.378.512,80 zł
W tym
ze środków europejskich; 2.246.373,20zł
ze środków dotacji celowej: 132.139,60 zł

Kalendarz Wydarzeń

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Nieodpłatna Pomoc Prawna

NPP1

Profil Zaufany e-puap

pz

Powiatowy Jarmark

jarmark

Sesje Rady Powiatu

Prace konkursowe

© 2015-2020 Starostwo Powiatowe w Świdwinie, ul. Mieszka I 16, 78-300 Świdwin