Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2017
wtorek, 07 lutego 2017 16:36

Załącznik do Uchwały Nr 75/168/17    Zarządu Powiatu w Świdwinie   z dnia 7 lutego 2017 r.

Zarząd Powiatu w Świdwinie ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2017 roku oraz nabór kandydatów do składu komisji opiniującej oferty w przedmiotowym konkursie.

PODSTAWA PRAWNA

Konkurs ogłoszony jest na podstawie :

1) Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 1817),

2) Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert realizacji zadania publicznego i ramowych wzorów umów doty-czących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. z 2016 r. poz. 1300).

3) Programu współpracy Powiatu Świdwińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2017 roku (Uchwała Nr XXIII/90/16 Rady Powiatu Świdwińskiego z dnia 27 października 2016 r.).

ADRESACI KONKURSU

Konkurs skierowany jest do organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 1817).

RODZAJE ZADAŃ ORAZ WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PUBLICZNYCH PRZEZNA-CZONYCH NA REALIZACJĘ TYCH ZADAŃ

Zadania konkursowe:

Zadanie nr 1 – w zakresie ochrony i promocji zdrowia

Zadanie ma być realizowane w szczególności wśród dzieci i młodzieży, osób starszych (pow. 65 roku życia), osób niepełnosprawnych – będących mieszkańcami powiatu świdwińskiego.

Na realizację tego zadania przewiduje się kwotę w wysokości 6.000 zł (słownie: sześć tysięcy złotych 00/100).

Zadanie nr 2 – z zakresu pomocy społecznej

Zadanie ma być realizowane w szczególności dla osób starszych (pow. 65 roku życia), osób niepełnosprawnych, dzieci i młodzieży – będących mieszkańcami powiatu świdwińskiego oraz znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej.

Na realizację tego zadania przewiduje się kwotę w wysokości 6.000 zł (słownie: sześć tysięcy złotych 00/100).

Zadanie nr 3 – z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych

Zadanie ma być realizowane w szczególności poprzez organizację zajęć edukacyjno-sportowych dla osób niepełnosprawnych, będących mieszkańcami powiatu świdwińskiego.

Na realizację tego zadania przewiduje się kwotę w wysokości 6.000 zł (słownie: sześć tysięcy złotych 00/100).

Zadanie nr 4 – z zakresu edukacji prawnej

Zadanie ma być realizowane w szczególności poprzez prowadzenie cyklu wykładów/spotkań o tematyce prawnej dla mieszkańców powiatu świdwińskiego. Zadanie może być realizowane wyłącznie przy udziale osoby posiadającej wykształcenie wyższe prawnicze.

Na realizację tego zadania przewiduje się kwotę w wysokości 6.000 zł (słownie: sześć tysięcy złotych 00/100).

ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI

1. Dotacja zostanie przyznana na zasadzie powierzenia wykonywania zadań publicznych, na podstawie złożonej oferty.

2. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji lub z przyznaniem dotacji w oczekiwanej wysokości.

3. W ramach dotacji będą finansowane wyłącznie koszty bezpośrednio związane z realizacją zadania.

4. Uruchomienie środków na realizację zadania publicznego nastąpi na podstawie umowy zawartej pomiędzy Powiatem Świdwińskim a podmiotem, którego oferta zostanie wybrana.

5. Zarząd Powiatu w Świdwinie może unieważnić konkurs bez podania przyczyny. Ponadto konkurs unieważnia się w sytuacji, gdy nie złożono żadnej oferty lub żadna ze złożonych ofert, nie spełniała wymogów podanych w ogłoszeniu.

TERMIN I WARUNKI REALIZACJI ZADANIA

Zadanie może być realizowane od dnia zawarcia umowy do dnia 31 grudnia 2017 r. Mając na uwadze procedurę związaną z ogłoszeniem otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2017 roku – termin wykonania zadania publicznego musi zawierać się w ramach czasowych od dnia 3 kwietnia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.

Zadanie winno być zrealizowane z najwyższą starannością zgodnie z zawartą umową oraz obowiązującymi standardami i przepisami w zakresie opisanym w ofercie.

TERMIN I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT

1. Ofertę konkursową na realizację wyżej wymienionych zadań publicznych, należy złożyć w formie pisemnej, pod rygorem nieważności w nieprzekraczalnym terminie do dnia 3 marca 2017 r. do godziny 15.15.

2. Oferta musi zostać złożona w zamkniętej kopercie z adnotacją „Wydział SO - Otwarty konkurs ofert w 2017 roku. Zadanie nr…”.

3. Ofertę można złożyć osobiście w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Świdwinie lub wysłać pocztą na adres:

Starostwo Powiatowe w Świdwinie

Wydział Spraw Społeczno - Oświatowych

ul. Mieszka I 16

78-300 Świdwin

4. O terminie złożenia oferty decyduje data wpływu do Starostwa Powiatowego w Świdwinie. Oferta, która wpłynie po ww. terminie nie zostanie rozpatrzona.

5. Oferent zobowiązany jest do złożenia oferty i załączników w jednym egzemplarzu.

6. Druk oferty powinien być zgodny z wymogami określonymi w załączniku nr 1 do Rozpo-rządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert realizacji zadania publicznego i ramowych wzorów umów dotyczących realiza-cji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. z 2016 r. poz. 1300).

7. Druk oferty stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.

8. Ofertę należy:

a) sporządzić w języku polskim,

b) sporządzić w formie pisemnej pod rygorem nieważności, wypełnić maszynowo lub czytel-nym pismem ręcznym, drukowanym.

9. Oferty wraz z załącznikami nie będą zwracane oferentowi.

10. W części III oferty należy wpisać jedynie te osoby, które będą podpisywać ewentualnie umowę po ogłoszeniu wyników konkursu. Osoby te muszą być uprawnione zgodnie z odpisem z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji. Należy podać numery PESEL wskazanych osób i funkcje tych osób w organizacji.

11. Uwaga ! Oferta powinna być wypełniona w każdym polu, a jeżeli wypełnienie nie doty-czy oferenta, należy napisać „nie dotyczy”. Oferta powinna zawierać oświadczenia wy-magane na ostatniej stronie oferty poprzez zakreślenie właściwych pozycji (brak skreślenia stanowi brak oświadczenia, a więc brak formalny).

Osoba do kontaktu w sprawach ogłoszonego konkursu ofert: Katarzyna Piskorz – Wydział Spraw Społeczno-Oświatowych Starostwa Powiatowego w Świdwinie, tel. 94 36 50 322 (po-niedziałek, środa, piątek).

ZAŁĄCZNIKI DOTYCZĄCE ZADANIA I OFERTY

1. Do wypełnionego formularza oferty należy dołączyć obowiązkowo :

a) aktualny odpis z KRS lub innego właściwego rejestru lub ewidencji – zgodny ze stanem faktycznym i prawnym (niezależnie od tego, kiedy został wydany). Dane osób umocowanych do reprezentacji organizacji powinny być aktualne na dzień składania oferty. W przypadku wydruku z internetu (emes.ms.gov.pl) aktualnego odpisu z KRS, nie musi być on opatrzony żadnymi pieczęciami i podpisami.

b) kopię aktualnego statutu organizacji.

2. Wszystkie dokumenty i oświadczenia dołączone do oferty należy składać w formie orygi-nału lub kopii potwierdzonej za zgodność przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli (nie dotyczy wydruku odpisu z KRS z internetu). Jeżeli osoby uprawnione nie dysponują pieczątkami imiennymi, podpis musi być złożony pełnym imieniem i nazwiskiem (czytelny) z zaznaczeniem pełnionej funkcji.

TRYB i KRYTERIA STOSOWANE PRZY WYBORZE OFERTY

Oferty będą oceniane wg kryteriów:

1. Formalnych, do których w szczególności należą :

złożenie oferty w jednym egzemplarzu na obowiązującym wzorze podpisanym przez osoby upoważnione zgodnie ze statutem lub innym dokumentem lub rejestrem określającym sposób składania oświadczeń woli w imieniu organizacji;

wypełnienie wszystkich właściwych miejsc i rubryk w ofercie;

złożenie wymaganych dokumentów i oświadczeń.

UWAGA! Nie przewiduje się możliwości uzupełnienia ofert. Oferty niespełniające wymogów formalnych zostaną odrzucone.

2. Merytorycznych (m.in. możliwość realizacji zadania publicznego przez oferenta, kalkulacja kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania, jakość wy-konania zadania (program, ilość uczestników, planowane rezultaty) i kwalifikacje osób, przy udziale których oferent będzie realizować zadanie publiczne).

Oferta zostanie odrzucona na etapie oceny merytorycznej, w przypadku nieuzyskania co naj-mniej 65 % punktów możliwych do zdobycia w ogłoszonym konkursie.

TERMIN DOKONANIA WYBORU OFERTY

1. Oferty na realizację zadania będą zaopiniowane przez Komisję Konkursową, a Zarząd Po-wiatu w Świdwinie podejmie decyzję o udzieleniu dotacji w terminie do dnia 2 kwietnia 2017 r. Od ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert i udzielenia dotacji nie stosuje się trybu odwoławczego.

2. Ogłoszenie o wynikach zostanie umieszczone niezwłocznie :

a) na stronie internetowej Starostwa Powiatowego: www.powiatswidwinski.pl

b) na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Świdwinie, ul. Mieszka I 16, 78-300 Świd-win,

c) w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Świdwinie.

 

Informacja o naborze kandydatów do opiniowania ofert w przedmiotowym konkursie

1. Warunkiem zgłoszenia kandydata jest złożenie wniosku stanowiącego załącznik nr 4 do ogłoszenia.

2. Wniosek powinien być złożony w formie pisemnej (osobiście lub wysłany za pomocą tradycyjnej poczty) w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Świdwinie ul. Mieszka I 16, 78-300 Świdwin, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17 lutego 2017 roku do godz. 15:15.

3. Decyzję o wyborze kandydatów do opiniowania ofert podejmuje Zarząd Powiatu Świd-wińskiego.

4. Osobom biorącym udział w pracach komisji, nie przysługuje wynagrodzenie ani zwrot kosztów dojazdu do Urzędu.

5. Zgłoszenie kandydata nie jest jednoznaczne z uczestnictwem w komisji konkursowej.

6. Wymagania stawiane kandydatom :

W skład komisji konkursowej wchodzi osoba wskazana przez organizację pozarządową lub podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolonta-riacie, która spełnia łącznie następujące kryteria:

- jest obywatelem RP i korzysta z pełni praw publicznych;

- nie reprezentuje organizacji/podmiotów biorących udział w konkursie;

- nie pozostaje wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku

prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronno-ści;

- wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz.U. z 2016 r. poz. 922);

- posiada doświadczenie w przedmiocie zadań publicznych z zakresu wskazanego

w ogłoszeniu konkursowym.

WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO OGŁOSZENIA

- Wzór oferty realizacji zadania publicznego – zał. nr 1

- Wzór umowy o realizację zadania publicznego – zał. nr 3

 Wzór sprawozdania z wykonania zadania publicznego – zał. nr 3

 Formularz wniosku zgłoszenia kandydata do prac komisji – zał. nr 4

W otwartych konkursach ofert na realizację zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia, po-mocy społecznej, działalności na rzecz osób niepełnosprawnych oraz edukacji prawnej prze-znaczono dotację :

- w wysokości 19.020 zł w 2014 roku,

- w wysokości 18.249 zł w 2015 roku.

 

Dokumenty do pobrania:

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO* /OFERTA WSPÓLNA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO*,O KTÓRYCH MOWA W ART. 14 UST. 1 I 2 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE (DZ. U. Z 2016 R. POZ. 239 I 395)--->kliknij

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIA KANDYDATA--->kliknij

 

WZÓR - SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ZADANIA PUBLICZNEG--->kliknij

 

 

WZÓR - UMOWA O REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEG--->kliknij

 

 

 

 

 

 

 

 

Nowa strona www

Szpital w Połczynie-Zdroju

Reklama
Jakich informacji szukasz na naszej witrynie?
 

Szukaj na stronie

Naszą witrynę przegląda teraz 195 gości