OGŁOSZENIE O NABORZE KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW KOMISJI KONKURSOWEJ
piątek, 30 grudnia 2016 15:40

I. Informacje ogólne:

W związku z ogłoszeniem przez Zarząd Powiatu w Świdwinie w dniu 29 grudnia 2016 r. otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2017 roku w obszarze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa oraz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego Starostwo Powiatowe w Świdwinie zaprasza do wskazania przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3. ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 1817), na kandydatów do komisji konkursowej opiniującej złożone oferty.

1. Celem niniejszego ogłoszenia jest wyłonienie kandydatów na członków komisji konkursowej reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy.

2. Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny i za udział w posiedzeniu komisji jej członkom nie przysługuje zwrot kosztów podróży.

3. Zgłoszenie kandydata nie jest jednoznaczne z uczestnictwem w komisji konkursowej.

II. Wymagania stawiane kandydatom:

W skład komisji konkursowej wchodzi osoba wskazana przez organizację pozarządową lub podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, która spełnia łącznie następujące kryteria:

- jest obywatelem RP i korzysta z pełni praw publicznych;

- nie reprezentuje organizacji/podmiotów biorących udział w konkursie;

- nie pozostaje wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku

prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności;

- wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz.U. z 2016 r. poz. 922);

- posiada doświadczenie w przedmiocie zadań publicznych z zakresu wskazanego

w ogłoszeniu konkursowym.

III. Zadania komisji konkursowej:

Zadaniem komisji konkursowej jest opiniowanie złożonych ofert w ramach otwartego konkursu na realizację zadań publicznych w 2017 roku ogłoszonego na podstawie uchwały nr 70/157/16 Zarządu Powiatu w Świdwinie z dnia 29 grudnia 2016 r.

IV. Miejsce i termin złożenia dokumentu:

Zgłoszenia na załączonym formularzu (podpisane przez kandydata oraz przez osobę upoważnioną do składania oświadczenia woli w imieniu organizacji/podmiotu zgłaszającej) należy składać w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Świdwinie przy ul. Mieszka I 16, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Zgłoszenie kandydata do komisji konkursowej – otwarty konkurs ofert 2017”.

 

Termin składania dokumentów - 20 stycznia 2017 r.

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIA KANDYDATA--->kliknij

 

Nowa strona www

Szpital w Połczynie-Zdroju

Reklama
Jakich informacji szukasz na naszej witrynie?
 

Szukaj na stronie

Naszą witrynę przegląda teraz 204 gości