Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2017 roku
czwartek, 29 grudnia 2016 16:01

Załącznik do Uchwały Nr 70/157/16  Zarządu Powiatu w Świdwinie  z dnia 29 grudnia 2016 r.

Zarząd Powiatu w Świdwinie
ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2017 roku

PODSTAWA PRAWNA

Konkurs ogłoszony jest na podstawie :

1) Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 1817),

2) Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r.  w sprawie wzorów ofert  realizacji zadania publicznego i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji  zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych  zadań (Dz.U. z 2016 r. poz. 1300).

ADRESACI  KONKURSU

Konkurs skierowany jest do organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 1817).

RODZAJE ZADAŃ ORAZ WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PUBLICZNYCH PRZEZNACZONYCH NA REALIZACJĘ TYCH ZADAŃ

Zadania konkursowe:

Zadanie nr 1w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, w szczególności:

1. Organizacja powiatowych zawodów sportowych dla uczniów ze szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych zgodnych z kalendarzem Wojewódzkiego Szkolnego Związku Sportowego w Szczecinie

2. Organizacja imprez sportowych, sportowo – rekreacyjnych skierowanych do mieszkańców Powiatu Świdwińskiego.

Na realizację tego zadania przewiduje się kwotę w wysokości 40.000 zł (słownie: czterdzieści dwa tysięcy złotych 00/100).

Zadanie nr 2z zakresu turystyki i krajoznawstwa, w szczególności:
Upowszechnianie turystyki wśród dzieci, młodzieży i dorosłych, organizowanie rajdów, wycieczek, imprez plenerowych promujących lub pozwalających przybliżyć walory turystyczne, krajobrazowe i przyrodnicze Powiatu;

Na realizację tego zadania przewiduje się kwotę w wysokości 5.000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100).

Zadanie nr 3 z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, w szczególności:

Organizacja imprez kulturalnych, wydarzenia animujące środowisko lokalne, projekty literackie, teatralne i filmowe.

Na realizację tego zadania przewiduje się kwotę w wysokości 5.000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100).


ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI

1. Dotacja zostanie przyznana na zasadzie wsparcia lub powierzenia wykonywania zadań publicznych, na podstawie złożonej oferty.

2. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji lub z przyznaniem dotacji w oczekiwanej wysokości.

3. W ramach dotacji będą finansowane wyłącznie koszty bezpośrednio związane z realizacją zadania.
4. Uruchomienie środków na realizację zadania publicznego nastąpi na podstawie umowy zawartej pomiędzy Powiatem Świdwińskim a podmiotem, którego oferta zostanie wybrana.
5. Zarząd Powiatu w Świdwinie może unieważnić konkurs bez podania przyczyny. Ponadto konkurs unieważnia się w sytuacji, gdy nie złożono żadnej oferty lub żadna ze złożonych ofert, nie spełniała wymogów podanych w ogłoszeniu.

TERMIN I WARUNKI REALIZACJI ZADANIA

Zadanie może być realizowane od dnia zawarcia umowy do dnia 31 grudnia 2017 r.

Zadanie winno być zrealizowane z najwyższą starannością zgodnie z zawartą umową oraz obowiązującymi standardami i przepisami w zakresie opisanym w ofercie.

TERMIN I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT

1. Ofertę konkursową na realizację wyżej wymienionych zadań publicznych, należy złożyć w formie pisemnej, pod rygorem nieważności w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 stycznia 2017 r. do godziny 15.15.

2. Oferta musi zostać złożona w zamkniętej kopercie z adnotacją „Otwarty konkurs ofert w 2017 roku. Zadanie nr…”.

3. Ofertę można złożyć osobiście w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Świdwinie lub wysłać pocztą na adres:

Starostwo Powiatowe w Świdwinie

Wydział Spraw Społeczno - Oświatowych

ul. Mieszka I 16

78-300 Świdwin

4. O terminie złożenia oferty decyduje data wpływu do Starostwa Powiatowego w Świdwinie. Oferta, która wpłynie po ww. terminie nie zostanie rozpatrzona.

5. Oferent zobowiązany jest do złożenia oferty i załączników w jednym egzemplarzu.

6. Druk oferty powinien być zgodny z wymogami określonymi w załączniku nr 1  do Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r.       w sprawie wzorów ofert  realizacji zadania publicznego i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji  zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych            zadań (Dz.U. z 2016 r. poz. 1300).

7. Druk oferty stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.

8. Ofertę należy:

a) sporządzić w języku polskim,

b) sporządzić w formie pisemnej pod rygorem nieważności, wypełnić maszynowo lub czytelnym pismem ręcznym, drukowanym.

9. Oferty wraz z załącznikami nie będą zwracane oferentowi.

10. W części III oferty należy wpisać jedynie te osoby, które będą podpisywać ewentualnie umowę po ogłoszeniu wyników konkursu. Osoby te muszą być uprawnione zgodnie z odpisem z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji. Należy podać numery PESEL wskazanych osób i funkcje tych osób w organizacji.

Osoba do kontaktu w sprawach ogłoszonego konkursu ofert: Bogdan Kaczmarczyk – Wydział Spraw Społeczno-Oświatowych Starostwa Powiatowego w Świdwinie, tel. 94 36 50 319.

ZAŁĄCZNIKI DOTYCZĄCE ZADANIA I OFERTY

1. Do wypełnionego formularza oferty należy dołączyć obowiązkowo:

a) aktualny odpis z KRS lub innego właściwego rejestru lub ewidencji – zgodny ze stanem faktycznym i prawnym (niezależnie od tego, kiedy został wydany). Dane osób umocowanych do reprezentacji organizacji powinny być aktualne na dzień składania oferty. W przypadku wydruku z internetu (emes.ms.gov.pl) aktualnego odpisu z KRS, nie musi być on opatrzony żadnymi pieczęciami i podpisami.

b) kopię aktualnego statutu organizacji.

W przypadku uczniowskich klubów sportowych oraz klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej, wpisanych do ewidencji prowadzonej przez Starostę Świdwińskiego dokumenty wymienione w ust. 1 a i 1b nie są wymagane.

2. Wszystkie dokumenty i oświadczenia dołączone do oferty należy składać w formie oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli (nie dotyczy wydruku odpisu z KRS z internetu). Jeżeli osoby uprawnione nie dysponują pieczątkami imiennymi, podpis musi być złożony pełnym imieniem i nazwiskiem (czytelny) z zaznaczeniem pełnionej funkcji.

TRYB i KRYTERIA STOSOWANE PRZY WYBORZE OFERTY

Oferty będą oceniane wg kryteriów:

  1. Formalnych, do których należą:
    1. złożenie oferty w jednym egzemplarzu na obowiązującym wzorze podpisanym przez osoby upoważnione zgodnie ze statutem lub innym dokumentem lub rejestrem określającym sposób składania oświadczeń woli w imieniu organizacji;
    2. wypełnienie właściwych miejsc i rubryk w ofercie;
    3. złożenie wymaganych dokumentów i oświadczeń.

UWAGA! Nie przewiduje się możliwości uzupełnienia ofert. Oferty niespełniające wymogów formalnych zostaną odrzucone.

  1. Merytorycznych (m.in. możliwość realizacji zadania publicznego przez oferenta, kalkulacja kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,  jakość wykonania zadania (program, ilość uczestników, planowane rezultaty) i kwalifikacje osób, przy udziale których oferent będzie realizować zadanie publiczne,  planowany przez oferenta wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków).

Oferta zostanie odrzucona na etapie oceny merytorycznej, w przypadku nieuzyskania co najmniej 65 % punktów możliwych do zdobycia w ogłoszonym konkursie.

TERMIN DOKONANIA WYBORU OFERTY

1. Oferty na realizację zadania będą zaopiniowane przez Komisję Konkursową, a Zarząd Powiatu w Świdwinie podejmie decyzję o udzieleniu dotacji w terminie do dnia               17 lutego 2017 r. Od ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert i udzielenia dotacji nie stosuje się trybu odwoławczego.

2. Ogłoszenie o wynikach zostanie umieszczone niezwłocznie:

a) na stronie internetowej Starostwa Powiatowego: www.powiatswidwinski.pl
b) na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Świdwinie, ul. Mieszka I 16, 78-300 Świdwin,
c) w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Świdwinie.

Imprezy sportowe, kulturalne i turystyczne będą ujęte w Powiatowym Kalendarzu Imprez Kulturalnych i Sportowych w 2017 r.

 

WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO OGŁOSZENIA

- Wzór oferty realizacji zadania publicznego – zał.  nr 1

- Wzór umowy o realizację zadania publicznego – zał. nr 3

- Wzór sprawozdania z wykonania zadania publicznego – zał. nr 5

W otwartych konkursach ofert na realizację zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa, a także z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego przeznaczono dotacje:

- w wysokości 50.000 zł w 2014 roku,

- w wysokości 48.960 zł w 2015 roku,

- w wysokości 52.000 zł  w 2016 roku.

 

 

Więcej informacji znajduje się:

http://bip.powiatswidwinski.pl/index.php?id=192163

 

 

Nowa strona www

Szpital w Połczynie-Zdroju

Reklama
Jakich informacji szukasz na naszej witrynie?
 

Szukaj na stronie

Naszą witrynę przegląda teraz 203 gości